Dotacja z UE

Fundusze unijne

image

 • Projekt 1

„Wdrożenie nowej technologii i uruchomienie produkcji innowacyjnych kosmetyków kolorowych”

Cel projektu: wdrożenie innowacji produktowej, w postaci wprowadzenia na rynek innowacyjnej linii kosmetyków kolorowych z wykorzystaniem formulacji nanostrukturalnych nośników lipidowych.

Planowane przeprowadzone w ramach realizacji projektu przyczynią się do uzyskania następujących rezultatów:

 • budowa innowacyjnej linii technologicznej w oparciu o nowoczesne maszyny i wytwarzaną wiedzę,
 • zwiększenie oferty produktowej firmy,
 • podniesienie efektywności działalności w oparciu o wdrożone wyniki prac B+R.
 • Wartość projektu ogółem: 7 630 255,00 PLN

POIR.03.02.02-00-0825/16

Wkład Funduszy Europejskich: 3 433 614,75 PLN

Beneficjent: EUPHORA GRZEGORZ WNĘK SPÓŁKA JAWNA

 

ZAPYTANIA OFERTOWE PROJEKT 2

  • ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/Euphora/2017
   • Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 25.07.2017Szanowni Państwo W związku z dokonanymi zmianami w treści zapytania ofertowego nr 1/Euphora/2017 dotyczącego realizacji projektu pn. „Wdrożenie nowej technologii i uruchomienie produkcji innowacyjnych kosmetyków kolorowych” w ramach poddziałania 3.2.2 PO IR zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert zgodnie z zamieszczonym w załączniku zapytaniem ofertowym. W związku z dokonanymi zmianami w treści zapytania ofertowego termin na składanie ofert zostaje wydłużony i został on wskazany w treści zapytania ofertowego.Wykaz zmian:
    • 1. w paragrafie 6(1) usunięto ustęp 5 o treści „W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zadatek podlega zatrzymaniu przez Zamawiającego. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, zadatek podlega zwróceniu bez odsetek.”
    • 2. w paragrafie 6(1) dotychczasowy ustęp 6 otrzymuje numer 5 i treść „W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron na skutek działania Siły Wyższej, zadatek podlega zwróceniu bez odsetek co wyczerpuje wszelkie roszczenia stron.”
    • 3. w paragrafie 7 ustęp 1 punkt 1 zmieniono treść na „w przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 karę umowną w wysokości 0,10 % (słownie: dziesięć setnych procent) łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnieni
    • 4. w paragrafie 7 ustęp 1 punkt 2 zmieniono treść na „za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,10 % (słownie: dziesięć setnych procent) łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; nie więcej niż 10% (słownie: dziesięć procent) łącznego wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy
   • Zapytanie ofertowe nr 1 zmiana z dnia 22.08.2017
   • Załącznik nr 1
   • Załącznik nr 2
   • Komunikat o ogłoszeniu wyników
   • Wynik postępowania II – unieważnienie
       
  • ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/Euphora/2017
   • Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 25.07.2017
       

    Szanowni Państwo W związku z dokonanymi zmianami w treści zapytania ofertowego nr 2/Euphora/2017 dotyczącego realizacji projektu pn. „Wdrożenie nowej technologii i uruchomienie produkcji innowacyjnych kosmetyków kolorowych” w ramach poddziałania 3.2.2 PO IR zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert zgodnie z zamieszczonym w załączniku zapytaniem ofertowym. W związku z dokonanymi zmianami w treści zapytania ofertowego termin na składanie ofert zostaje wydłużony i został on wskazany w treści zapytania ofertowego.Wykaz zmian:
    • 1. w paragrafie 6(1) usunięto ustęp 5 o treści „W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zadatek podlega zatrzymaniu przez Zamawiającego. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, zadatek podlega zwróceniu bez odsetek.”
    • 2. w paragrafie 6(1) dotychczasowy ustęp 6 otrzymuje numer 5 i treść „W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron na skutek działania Siły Wyższej, zadatek podlega zwróceniu bez odsetek co wyczerpuje wszelkie roszczenia stron.”
    • 3. w paragrafie 7 ustęp 1 punkt 1 zmieniono treść na „w przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 karę umowną w wysokości 0,10 % (słownie: dziesięć setnych procent) łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnieni
    • 4. w paragrafie 7 ustęp 1 punkt 2 zmieniono treść na „za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,10 % (słownie: dziesięć setnych procent) łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; nie więcej niż 10% (słownie: dziesięć procent) łącznego wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy
   • Zapytanie ofertowe nr 2 zmiana z dnia 22.08.2017
   • Załącznik nr 1
   • Załącznik nr 2
   • Komunikat o ogłoszeniu wyników
       
  • ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/Euphora/2017
   • Zapytanie ofertowe nr 3 z dnia 25.07.2017
       

    Szanowni PaństwoW związku z dokonanymi zmianami w treści zapytania ofertowego nr 3/Euphora/2017 dotyczącego realizacji projektu pn. „Wdrożenie nowej technologii i uruchomienie produkcji innowacyjnych kosmetyków kolorowych” w ramach poddziałania 3.2.2 PO IR zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert zgodnie z zamieszczonym w załączniku zapytaniem ofertowym. W związku z dokonanymi zmianami w treści zapytania ofertowego termin na składanie ofert zostaje wydłużony i został on wskazany w treści zapytania ofertowego.Wykaz zmian:
    • 1. w paragrafie 6(1) usunięto ustęp 5 o treści „W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zadatek podlega zatrzymaniu przez Zamawiającego. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, zadatek podlega zwróceniu bez odsetek.”
    • 2. w paragrafie 6(1) dotychczasowy ustęp 6 otrzymuje numer 5 i treść „W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron na skutek działania Siły Wyższej, zadatek podlega zwróceniu bez odsetek co wyczerpuje wszelkie roszczenia stron.”
    • 3. w paragrafie 7 ustęp 1 punkt 1 zmieniono treść na „w przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 karę umowną w wysokości 0,10 % (słownie: dziesięć setnych procent) łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnieni
    • 4. w paragrafie 7 ustęp 1 punkt 2 zmieniono treść na „za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,10 % (słownie: dziesięć setnych procent) łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; nie więcej niż 10% (słownie: dziesięć procent) łącznego wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy
   • Zapytanie ofertowe nr 3 zmiana z dnia 22.08.2017
   • Załącznik nr 1
   • Załącznik nr 2
   • Komunikat o ogłoszeniu wyników
       
  • ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/Euphora/2017
   • Zapytanie ofertowe nr 4 z dnia 25.07.2017
       

    Szanowni Państwo W związku z dokonanymi zmianami w treści zapytania ofertowego nr 4/Euphora/2017 dotyczącego realizacji projektu pn. „Wdrożenie nowej technologii i uruchomienie produkcji innowacyjnych kosmetyków kolorowych” w ramach poddziałania 3.2.2 PO IR zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert zgodnie z zamieszczonym w załączniku zapytaniem ofertowym. W związku z dokonanymi zmianami w treści zapytania ofertowego termin na składanie ofert zostaje wydłużony i został on wskazany w treści zapytania ofertowego.Wykaz zmian:
    • 1. w paragrafie 6(1) usunięto ustęp 5 o treści „W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zadatek podlega zatrzymaniu przez Zamawiającego. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, zadatek podlega zwróceniu bez odsetek.”
    • 2. w paragrafie 6(1) dotychczasowy ustęp 6 otrzymuje numer 5 i treść „W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron na skutek działania Siły Wyższej, zadatek podlega zwróceniu bez odsetek co wyczerpuje wszelkie roszczenia stron.”
    • 3. w paragrafie 7 ustęp 1 punkt 1 zmieniono treść na „w przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 karę umowną w wysokości 0,10 % (słownie: dziesięć setnych procent) łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnieni
    • 4. w paragrafie 7 ustęp 1 punkt 2 zmieniono treść na „za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,10 % (słownie: dziesięć setnych procent) łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; nie więcej niż 10% (słownie: dziesięć procent) łącznego wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy
   • Zapytanie ofertowe nr 4 zmiana z dnia 22.08.2017
   • Załącznik nr 1
   • Załącznik nr 2
       
  • ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/Euphora/2017
  • ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/Euphora/2017
  • ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/Euphora/2017
  • ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/Euphora/2017
   • Zapytanie ofertowe nr 8 z dnia 31.08.2017 wraz z załącznikiem nr 1 oraz 2
       

    Szanowni PaństwoW związku z dokonanymi zmianami w treści zapytania ofertowego nr 8/Euphora/2017 dotyczącego realizacji projektu pn. „Wdrożenie nowej technologii i uruchomienie produkcji innowacyjnych kosmetyków kolorowych” w ramach poddziałania 3.2.2 PO IR zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert zgodnie z zamieszczonym w załączniku zapytaniem ofertowym. W związku z dokonanymi zmianami w treści zapytania ofertowego termin na składanie ofert zostaje wydłużony i został on wskazany w treści zapytania ofertowego.Wykaz zmian:
    • 1. w paragrafie 6(1) usunięto ustęp 5 o treści „W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zadatek podlega zatrzymaniu przez Zamawiającego. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, zadatek podlega zwróceniu bez odsetek.”
    • 2. w paragrafie 6(1) dotychczasowy ustęp 6 otrzymuje numer 5 i treść „W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron na skutek działania Siły Wyższej, zadatek podlega zwróceniu bez odsetek co wyczerpuje wszelkie roszczenia stron.”
    • 3. w paragrafie 7 ustęp 1 punkt 1 zmieniono treść na „w przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 karę umowną w wysokości 0,10 % (słownie: dziesięć setnych procent) łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnieni
    • 4. w paragrafie 7 ustęp 1 punkt 2 zmieniono treść na „za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,10 % (słownie: dziesięć setnych procent) łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; nie więcej niż 10% (słownie: dziesięć procent) łącznego wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy
   • Zapytanie ofertowe nr 8 zmiana z dnia 22.09.2017
   • Załącznik nr 2
   • Komunikat o ogłoszeniu wyników

 image 

 • Projekt 2

Rozwój laboratorium badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie Euphora Grzegorz Wnęk spółka Jawna

Cel projektu: opracowanie nowych typów nanostrukturalnych nośników lipidowych (NLC) z wykorzystaniem bioaktywnych olejów roślinnych oraz stworzonych na ich bazie nowych kosmetyków kolorowych.

W ramach projektu zakupiona zostanie infrastruktura badawcza niezbędna do przeprowadzenia eksperymentalnych prac rozwojowych, których efektem będą:

1. Technologia produkcji nowych kosmetyków z zastosowaniem NLC
2. Technologia produkcji nowego typu nanostrukturalnych nośników lipidowych (NLC)
3. Technologia produkcji nowych kosmetyków

 

Numer umowy o dofinansowanie: RPMP.01.02.02-12-0024/18-00

Wartość projektu: 4 031 288,24 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  1 474 436,05 zł

Beneficjent: EUPHORA GRZEGORZ WNĘK SPÓŁKA JAWNA

 image 

 • Projekt 3

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Wypromowanie marki PAESE na rynkach zagranicznych
Cel projektu: promowanie produktów branży kosmetycznej mających szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych. Celem projektu jest też wzrost konkurencyjności firmy i zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.
   Planowane efekty projektu:
   – podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
   – wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
   – wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.


Wartość projektu ogółem: 276 500,00 PLN
   Wkład Funduszy Europejskich: 127 190,00 PLN
   Numer umowy o dofinansowanie: POIR.03.03.03-12-0056/18-00
   Beneficjent: EUPHORA GRZEGORZ WNĘK SPÓŁKA JAWNA

  

 image 

 • Projekt 4

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy.
Dotacja na kapitał obrotowy dla EUPHORA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.
Cel projektu: Pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.
 Planowane efekty: Utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstw dotkniętych negatywnymi skutkami wystąpienia pandemii COVID-19.


 Wartość projektu: 290 485,89 zł
   Wkład Funduszy Europejskich: 290 485,89 zł

 image 

 • Projekt 5

 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji 
  w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu: Internacjonalizacja marki PAESE

Cel projektu: promowanie produktów, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Planowane efekty projektu: 

 • podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
 • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
 • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

 

Wartość projektu ogółem: 304 300.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 182 580.00 PLN

Beneficjent: EUPHORA PAESE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

image

 


Zaufane Opinie IdoSell
4.88 / 5.00 5441 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-05-17
Tak to ok, ale podkład był otwarty i wylał się.I nie ten odcień co chciałam.
2024-05-16
Zamówienie zrealizowane ekspresowo. Dziękuję za sprawną obsługę.
pixel