Regulamin Programu Stałego Klienta

§ 1 [ Postanowienia ogólne ] 

 1. Niniejszy regulamin określa zasada uczestnictwa w Programie Stałego Klienta Paese, zwanego dalej Programem.
 2. Organizatorem Programu jest Euphora Paese Sp. z o.o. (dawniej: Euphora Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.) z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000317453, numer NIP 679-299-26-28, numer REGON 120814037.
 3. Uczestnikami Programu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które zakupią produkty marki PAESE COSMETICS objęte Programem w stoiskach handlowych Organizatora znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, biorących udział w Programie. Wykaz stoisk handlowych oraz wykaz Produktów objętych Programem znajduje się na stronie internetowej www.paese.com.
 4. Poniższe nazwy własne oznaczają:
  a) Karta Zgłoszenia – oznacza dokument sporządzony w formie pisemnej przez Uczestnika w obecności pracownika stoiska handlowego Organizatora biorącego udział w Programie,
  b) Karta Uczestnika – oznacza dokument identyfikujący Uczestnika oraz dokumentujący jego uczestnictwo w Programie. Karta Uczestnika stanowi własność Organizatora który przekazuje ją w posiadanie przez Uczestnika.

§ 2 [ Warunki uczestnictwa ]

 1. Warunkiem uczestnictwa Uczestnika w Programie jest wypełnienie Karty Zgłoszenia i podpisanie jej w obecności pracownika stoiska handlowego Organizatora – stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz oddanie Karty Zgłoszenia temu pracownikowi.
 2. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych Uczestnika Organizator potraktuje jako naruszenie przez Uczestnika niniejszego Regulaminu i będzie powodować wykluczenie z udziału w Programie oraz unieważnienie Karty Uczestnika.
 3. Uczestnik po oddaniu prawidłowo wypełnionej oraz podpisanej Karty Zgłoszenia uprawniony jest do otrzymania od Organizatora Karty Uczestnika.
 4. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora o uszkodzeniu lub utracie Karty Uczestnika. W takim przypadku Uczestnik uprawniony będzie do otrzymania nowej Karty Uczestnika. Karta Uczestnika jest niezbywalna i wydawana jest Uczestnikowi bezpłatnie. W przypadku wykluczenia z udziału w Programie, Uczestnik na żądanie Organizatora zobowiązany jest zwrócić Kartę Uczestnika.

§ 3 [ Rabat ]

 1. Uczestnik uprawniony jest do zakupu z rabatem produktów Organizatora będących w aktualnej sprzedaży na terenie stoisk handlowych o których mowa w §1 ust. 3 Regulaminu.
 2. Wysokość rabatu wynosi 10% od ceny standardowej.
 3. W przypadku obniżenia ceny produktu lub korzystania przez Uczestnika z rabatu z innego tytułu, a także w przypadku korzystania z przez Uczestnika z innych programów rabatowych bądź lojalnościowych Organizatora przy zakupie danego produktu, rabat nie zostanie udzielony.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wyższego rabatu indywidualnym Uczestnikom.

§ 4 [ Postępowanie reklamacyjne ]

 1. Wszelkie reklamacje Uczestnika dotyczące jego uczestnictwa w Programie Stałego Klienta Paese powinny być wnoszone na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora: Euphora Paese Sp. z o.o. (dawniej: Euphora Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.), ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków z dopiskiem „Program Stałego Klienta Paese”.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w formie pisemnej w terminie do 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
 3. Składając reklamację Uczestnik zobowiązany jest wskazać czego ona dotyczy, skonkretyzować swoje roszczenia względem Organizatora. Uczestnik zobowiązany jest podać w piśmie reklamacyjnym swoje dane osobowe tożsame z danymi osobowymi podanymi w Karcie Zgłoszenia.

§ 5 [ Postanowienia końcowe ]

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu Uczestnicy zostaną poinformowani o tej zmianie drogą elektroniczną na wskazany przez nich adres e-mail. Zmieniony Regulamin obowiązuje po upływie 7 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. Przed upływem tego terminu Uczestnicy mają prawo tą samą drogą złożyć sprzeciw wobec stosowania wobec nich zmienionego Regulaminu. Złożenie sprzeciwu oznacza rezygnację z udziału w Programie i wykluczenie z Programu.
 2. Uczestnik ma prawo w każdym czasie do rezygnacji z udziału w Programie. W tym celu Uczestnik powinien wysłać na adres korespondencyjny Organizatora oświadczenie o rezygnacji sporządzone w formie pisemnej oraz dołączyć do niego Kartę Uczestnika.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w każdym czasie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z uczestnictwa w Programie w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu lub innych działań zmierzających do wyrządzenia Organizatorowi szkody w szczególności poprzez wprowadzenie Organizatora w błąd.
 5. Regulamin w wersji z dnia 04 października 2018 r.

Program Stałego Klienta Paese obejmuje wszystkie produkty marki PAESE COSMETICS oferowane w stoiskach handlowych Organizatora z wyłączeniem poniższych produktów:
Kosmetyczka Macademian Girl Makeup for Paese cobalt
Kosmetyczka Macademian Girl Makeup for Paese navy blue
Kosmetyczka Macademian Girl Makeup for Paese hot pink
Kosmetyczka Macademian Girl Makeup for Paese intensive red
Lusterko Macademian Girl Makeup for Paese

Zaufane Opinie IdoSell
4.87 / 5.00 5242 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-02-23
Wszystko było w porządku.
2024-02-20
Obsługa profesjonalna , sprawnie i szybko.
pixel